menu

Algemene voorwaarden

HANDELSVOORWAARDEN

VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND

(HBN 1994)

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Postbus 900

3700 AX Zeist

telefoon: 030 6572633

telefax: 030 6572528

Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen

en Boomkwekerijproducten

Postbus 170

2180 AD HILLEGOM

tel. 0252 - 535080

fax. 0252- 535088

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Jan van Nassaustraat 50

2596 BV Den Haag

telefoon: 070-3246472

telefax: 070-3282064

INHOUDSOPGAVE

pagina

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1

Hoofdstuk II Algemeen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk III Offertes

Artikel 6

Hoofdstuk IV Overeenkomst

Artikel 7

Hoofdstuk V Prijzen

Artikel 8

Hoofdstuk VI Aflevering

Artikel 9

Artikel 9.1 Aflevering per partij

Artikel 9.2 Aflevering per verpakkingseenheid

Artikel 9.3 Aflevering in bossen

Artikel 9.4 Emballage

Artikel 9.5 Etiketten

Artikel 10.1 Berichten van afroep

Artikel 10.2 Termijnen van afroep en aflevering

Artikel 10.3 Najaars- en voorjaarslevering

Artikel 10.4 Niet-tijdige afroep

Artikel 10.5 Wijze van verzending en afleveringstijdstip

Artikel 10.6 Verhindering tot aflevering

Artikel 10.7 Geschatte partijen

Hoofdstuk VII Kwaliteitseisen en -normen

Artikel 11

Artikel 11.8 Maten

Artikel 11.9 Kluitplanten

Artikel 11.10 Ontbladeren

Artikel 11.11 Winterbespuiting

Artikel 11.12 Aanvulgrond

Hoofdstuk VIII Risico

Artikel 12

Hoofdstuk IX Betaling

Artikel 13

Artikel 13.1 Bepalingen voor Nederland met uitzondering

van het district Boskoop

Artikel 13.2 Bepalingen voor het district Boskoop

Artikel 13.3 Algemeen geldende bepalingen

Hoofdstuk X Aansprakelijkheid

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk XI Reclame

Artikel 17

Hoofdstuk XII Annulering

Artikel 18

Hoofdstuk XIII Geschillen

Artikel 19

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen

Artikel 20

Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

De volgende artikelen hebben betrekking op district Boskoop:

Artikel 1.b

Artikel 4

Artikel 8.7

Artikel 13.2

Artikel 17.2

Artikel 19.1

Artikel 19.2

HANDELSVOORWAARDEN

VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND

(HBN 1994)

Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn vastgesteld door de Bond van

Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers, beide gevestigd te Zeist. Zij zijn tot

stand gekomen met secretariële en juridische ondersteuning van het Landbouwschap.

HOOFDSTUK I : DEFINITIES

Artikel 1

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. "boomkwekerijprodukten" of "planten": houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als

entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek,

alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;

b. "het district Boskoop": het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven,

Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en

Zoeterwoude;

c. "Raad voor de Boomkwekerij": de stichting waarin de Nederlandse Bond van Boomkwekers

en de Bond van Plantenhandelaren samenwerken;

d. "de Sectie Kwaliteitsnormering": een sectie van de door de Nederlandse Bond van

Boomkwekers aangewezen Economische Boomkwekerijcommissie, die tot taak heeft een

omschrijving te geven van de kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijprodukten moeten

voldoen;

e. "de Stichting Hulpmaterialen": de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting,

die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij

gebruikt worden, moeten voldoen;

f. "produkt": de plantnaam, zijnde de wetenschappelijke benaming;

g. "artikel": plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;

h. "werkdag": elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen

erkende feestdag;

i. "gebruiker": degene die het initiatief neemt om de handelsvoorwaarden van toepassing te laten

zijn op een ruilovereenkomst.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN

Artikel 2

Deze handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, ruil- koop- en

verkoopovereenkomsten met betrekking tot boomkwekerijprodukten die tot stand komen tussen

leden van de Nederlandse Bond van Boomkwekers en de Bond van Plantenhandelaren. Deze

handelsvoorwaarden gelden tevens voor natuurlijke en rechtspersonen, waarvan één of beiden geen

lid zijn van genoemde organisaties, mits op briefpapier, offertes, orderbevestigingen, facturen,

catalogi en andere schriftelijke stukken door één of beiden duidelijk vermeld wordt, dat zaken

worden gedaan onder de werkingssfeer van deze handelsvoorwaarden.

Voor of bij het sluiten van een overeenkomst stelt de gebruiker de handelsvoorwaarden ter hand aan

de wederpartij. Indien terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is moet voor de totstandkoming

van de overeenkomst aan de wederpartij bekend gemaakt worden waar de voorwaarden ter inzage

liggen en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Indien de wederpartij verzoekt om toezending

moeten de voorwaarden onverwijld en op kosten van de gebruiker worden toegezonden.

Artikel 3

Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel

waarvan door partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 4

De in deze handelsvoorwaarden omschreven bijzondere voorwaarden voor het district Boskoop zijn

alleen van toepassing, indien koper en verkoper beiden in dit district zijn gevestigd.

Artikel 5

Indien planten door weefselkweek vermeerderd zijn, dient dit in offertes, orderbevestigingen,

koopbriefjes, facturen, catalogi e.d. vermeld te worden.

HOOFDSTUK III: OFFERTES

Artikel 6

1. Offertes dienen de bepaling te bevatten, dat de te sluiten overeenkomst onder deze

handelsvoorwaarden zal worden aangegaan, maar zijn overigens vrijblijvend, tenzij anders

wordt aangegeven.

2. Indien de offerte inhoudt, dat een partij voor een aspirantkoper zal worden gereserveerd (een

zogenaamde optie), moet een datum worden vastgelegd, waarop de aspirantkoper aan de

aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken.

Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van zes werkdagen, gerekend vanaf de

dag, waarop de aspirantkoper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen.

3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke omschrijving

van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat).

4. De door een aspirantkoper gevraagde monsters kunnen aan hem in rekening worden gebracht

tegen een prijs die in onderling overleg wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK IV: OVEREENKOMST

Artikel 7

1. Koop- en ruilovereenkomsten dienen bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk

bevestigd te worden. Indien een dergelijk schriftelijk stuk ontbreekt, kan de partij die zich op

zo'n overeenkomst beroept, ook op andere wijze het bewijs leveren, dat een overeenkomst tot

stand gekomen is.

2. Indien één van de partijen dit wenst, moet de schriftelijke overeenkomst ondertekend worden.

3. Koop- of ruilovereenkomsten en schriftelijke bevestigingen moeten de volgende gegevens

bevatten:

a. datum van de overeenkomst

b. naam en adres van koper

c. naam en bij voorkeur adres van verkoper

d. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn

e. aantal

f. een duidelijke omschrijving van het te leveren artikel (plantnaam,

kwaliteit en maat)

g. prijs, inclusief waarmerkingskosten

h. eventuele licentiekosten

i. de wijze van aflevering en transport

j. of voor directe levering of op afroep gekocht wordt. Indien op afroep gekocht wordt, dient

bij voorkeur vermeld te worden of het voor voor- of najaarslevering is. Indien vermelding

hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met de mogelijkheid van voorjaarslevering

rekening te houden.

HOOFDSTUK V: PRIJZEN

Artikel 8

1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt moeten worden, zijn in de prijs

inbegrepen, uitgezonderd de BTW en PD-inspectiekosten.

2. Eventuele licentiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

3. De kosten van gaaslap, pot of container en etiket zijn in de prijs inbegrepen, wanneer het

planten betreft, waarvoor dit is voorgeschreven door de Sectie Kwaliteitsnormering. Indien de

koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het koopbriefje en op het

bericht van afroep te worden vermeld en wordt de genoteerde prijs met de toeslag verlaagd.

4. Indien bij de aflevering van de verkochte planten gelijkwaardige emballage (zoals aanbevolen

door de Stichting Hulpmaterialen) bij de koper aanwezig is, dient op verzoek van de verkoper

en/of de koper omruiling plaats te vinden, in welk geval geen facturering aan de koper van met

de planten meegeleverde emballage zal plaatsvinden. Omruiling kan alleen plaatsvinden,

wanneer niet van de diensten van een transportbedrijf gebruik gemaakt wordt.

5. Naast het bepaalde in lid 4 heeft de koper het recht om gelijkwaardige emballage te

retourneren. Retournering dient te geschieden vóór 15 januari wanneer het najaarsleveringen

betreffen, en vóór 1 juni wanneer het voorjaarsleveringen betreffen.

De geretourneerde emballage dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en

een omschrijving van de emballage staan.

Emballage, die in rekening is gebracht en betaald is, wordt de koper gecrediteerd of koper

schrijft hiervoor een nota uit. Indien de emballage niet betaald is, wordt deze verrekend.

6. Indien niet wordt omgeruild, als bedoeld in het vierde lid, wordt emballage in rekening

gebracht tegen de prijs, die is vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.

Als voor een bepaalde soort emballage geen prijs door de Stichting Hulpmaterialen is

vastgesteld, wordt in rekening gebracht de voor deze emballage betaalde inkoopprijs plus 5%.

7. Levering geschiedt af kwekerij met uitzondering van leveringen binnen het district Boskoop,

waar franco in de loods van de koper wordt afgeleverd. Indien niet in de loods kan worden

geleverd, zorgt de koper dat de planten op doelmatige wijze kunnen worden gelost.

8. Indien de verkochte planten door derden worden vervoerd, worden de kosten aan de koper in

rekening gebracht.

Indien het vervoer door de verkoper zelf wordt verzorgd, mag hiervoor ten hoogste 3% van het

netto plantenbedrag in rekening worden gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen.

HOOFDSTUK VI: AFLEVERING

Artikel 9

1. Aflevering per partij

Bij aflevering dient de partij begeleid te worden door een afleveringsbon waarop vermeld staan

de namen en adressen van de koper en de verkoper, de aantallen en de artikelen.

2. Aflevering per verpakkingseenheid

Bij afleveringen dient elke verpakkingseenheid voorzien te zijn van een herkenningsteken,

waarop de plantgegevens vermeld staan.

3. Aflevering in bossen

Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal planten

bevatten volgens de publicatie van de Sectie Kwaliteitsnormering.

Indien de leverancier bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de

genormeerde hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het

afwijkende aantal te vermelden.

4. Emballage

Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt worden

van emballage welke is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.

5. Etiketten

Indien de Stichting Hulpmaterialen heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen afgeleverd

mogen worden, als deze voorzien zijn van etiketten, goedgekeurd door de Stichting

Hulpmaterialen dient de verkoper deze bepalingen te volgen.

Artikel 10

1. Berichten van afroep

Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk of per fax gedaan. De koper vermeldt in

het algemeen niet meer dan één artikel per afroepkaart.

Indien een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de

afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk te

bevestigen.

2. Termijnen van afroep en aflevering

Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat de

verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen.

De koper is gerechtigd aan te geven, dat de afgeroepen planten niet vóór een bepaalde datum

mogen worden afgeleverd.

Overigens is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2 werkdagen na de dag,

waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te leveren of ter beschikking te

stellen (klaar staan voor vervoer). Voor grote partijen kan deze termijn na overleg tot 3

werkdagen verlengd worden.

Indien het bericht van afroep de verkoper na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met

één dag verlengd.

Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper ontvangen

berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn

ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag.

3. Najaars- en voorjaarslevering

Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of

najaarslevering is.

De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december worden afgenomen.

De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen:

- wortelgoed vóór 15 april;

- pot- en containerplanten vóór 15 mei; produkten die tussen 15 mei en

1 juni visueel aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;

- overige planten vóór 1 mei.

4. Niet-tijdige afroep

Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt de

verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke.

Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en

afneemt, gaat het risico over op de koper. De verkoper heeft het recht de koopovereenkomst te

ontbinden en de koper schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de door verkoper geleden

schade.

5. Wijze van verzending en afleveringstijdstip

De wijze van verzending wordt in principe door de verkoper bepaald, tenzij de koper tijdig

bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld.

Degene die voor verzending zorgdraagt, dient die maatregelen te nemen die vermindering van

de kwaliteit, zoals uitdroging, bevriezing, takbreuk etc. voorkomen.

Er mag slechts worden afgeleverd tussen 7.30 uur en 20.00 uur op werkdagen en op zaterdag

tot 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen is.

Indien niet aan de loods geleverd kan worden, zorgt de koper dat de planten op doelmatige

wijze gelost kunnen worden.

6. Verhindering tot aflevering

Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door omstandigheden, waarvoor

de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld, zoals bijvoorbeeld bij vorst, geeft de

verkoper daarvan zo spoedig mogelijk bericht aan de koper.

De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter beschikking van de koper.

Het weerraport van het KNMI te De Bilt geldt hierbij als maatstaf voor de

weersomstandigheden.

Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door omstandigheden, waarvoor de

verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper gerechtigd zijn daardoor geleden

schade op de verkoper te verhalen.

7. Geschatte partijen

a. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven of

15% onder het geschatte aantal liggen.

b. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal ligt, kan

de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking stellen.

c. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 15% onder het geschatte aantal ligt, kan

de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van

overmacht sprake is en dit tijdig vóór het rooien aan de koper schriftelijk is

medegedeeld. De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag

over het verschil tussen het geschatte aantal minus 15%, en het werkelijk

geleverde aantal planten.

HOOFDSTUK VII: KWALITEITSEISEN EN -NORMEN

Artikel 11

1. De afgeleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten en schadelijke insecten.

2. Als minimumnorm voor de kwaliteit gelden de normen, die zijn vastgesteld en gepubliceerd

door de Sectie Kwaliteitsnormering.

3. De verkoper dient ervoor zorg te dragen, dat zijn planten voldoen aan de fytosanitaire eisen,

die bepaalde landen bij import stellen, indien de koper op het koopbriefje kenbaar maakt voor

welke landen de planten bestemd zijn.

4. Planten die voor 1 oktober worden afgeroepen, behoeven niet aan de maten te voldoen als

aangenomen kan worden dat zij, indien zij waren afgeleverd op 1 oktober, daaraan wel zouden

hebben voldaan. In geval van directe levering moet wel aan de maat voldaan worden.

5. Alle planten moeten worden ontdaan van dode takken en opslag van onderstammen,

bladhoudende planten bovendien van slechte bladeren.

Rozenonderstammen van stek en geoculeerde gewassen moeten worden geklikt.

6. Na het sluiten van de overeenkomst mag de verkoper van de verkochte planten geen enthout of

oculeerogen, stekken, bloemen, wortels en bladeren snijden of plukken, behalve in bescheiden

mate voor wat hij nodig heeft voor eigen teelt.

Indien door één of meer van deze handelingen aan de planten schade is toegebracht, is de

verkoper aansprakelijk voor alle schade, welke hierdoor voor de koper zal ontstaan.

Na 1 september mag van Rhododendrons slechts met schriftelijke toestemming van de koper

stek en/of enthout worden afgenomen.

7. Indien op verschillende maten, aantallen knoppen, aantallen takken enz. moet worden

afgeleverd, moeten deze in redelijke verhouding zijn vertegenwoordigd.

8. Maten

Diktematen van stambomen worden gemeten op één meter boven de wortelhals. Diktematen

van pootrozen worden gemeten op één meter vanaf het grondoppervlak.

Voor onderstammen wordt gemeten op de scheiding van het boven- en ondergrondse deel

(kleurverandering); voor rozenzaailingen op het midden van de wortelhals.

Voor pot- en containerplant wordt gemeten vanaf de rand van de pot of container.

Het meten dient te geschieden met een metalen centimeter.

Diktematen van pootrozen, rozezaailingen en onderstammen worden gemeten in millimeters

met een metalen schuifmaat.

9. Kluitplanten

Planten die gewoonlijk ingegaasd worden en die in het boekje Kwaliteitsomschrijvingen en

indicatieve kostprijzen van boomkwekerijprodukten, uitgegeven door de Nederlandse Bond

van Boomkwekers, gemerkt zijn met "kl." moeten in gaas worden geleverd. De verkoper moet,

indien de koper dit verlangt, de planten, die met aardkluit worden geleverd, ingazen. Deze

verplichting geldt niet voor Rhododendron, inclusief Azalea, Erica en Calluna.

De planten moeten met een stevige kluit worden afgeleverd en, indien de kluit ingegaasd

wordt, dient dit zonder slag of knoop om de stam te worden gedaan.

De planten met kluit dienen per stuk te worden ingegaasd in de grond waarin deze zijn

gegroeid.

Het voorgazen is toegestaan, mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie

zijn.

De kwaliteit van de gaaslap moet voldoen aan de eisen die de Stichting Hulpmaterialen heeft

opgesteld en gepubliceerd.

Coniferen, die met kluit worden afgeleverd, moeten tijdig worden rondgestoken. Dit geldt ook

voor bladhoudende planten, als dit noodzakelijk mocht zijn.

Kluitplanten moeten praktisch vrij zijn van onkruid.

Containerplanten en vaste planten moeten praktisch vrij zijn van levermos en onkruid.

Op verzoek van de koper is de verkoper verplicht planten te stieken tegen een door de Stichting

Hulpmaterialen vastgestelde vergoeding, die apart op de rekening vermeld wordt

10. Ontbladeren

Indien bladverliezende planten zonder kluit, pot of container vóór 15 oktober afgeleverd

moeten worden, moet de verkoper met de koper overleg plegen over het ontbladeren van de

planten.

Indien de volgende bladverliezende planten zonder kluit, pot of container, inclusief plantgoed,

na 15 oktober worden afgeleverd, moeten deze ontbladerd worden:

Acer, spillen en laanbomen

Aesculus

Corylus m.u.v. 'Contorta'

Fraxinus

Laburnum watereri 'Vossii'

Malus in geënte cultivars

Platanus

Populus

Prunus in geënte cultivars

Sorbus

Tilia

Wisteria

Het plantgoed van bos- en haagplantsoen, niet op afstand gekweekt, behoeft niet ontbladerd te

worden. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, heeft de koper het recht de vereiste

werkzaamheden op kosten van de verkoper te verrichten.

11. Winterbespuiting

Tenzij anders overeengekomen, moeten onderstaande planten, indien deze voor

voorjaarslevering zijn bestemd, vóór aflevering door de verkoper zijn bespoten met daarvoor

geschikte winterbespuitingsmiddelen:

Acer

Betula

Carpinus in geënte cultivars

Crataegus

Fagus

Malus

Picea in cultivars

Prunus in geënte cultivars

Sorbus

12. Aanvulgrond

De voor de teelt van boomkwekerijprodukten gebruikte aanvulgronden en bodemverbeterende

materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.) te zijn

goedgekeurd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het

R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten

bij de Stichting R.A.G.

HOOFDSTUK VIII: RISICO

Artikel 12

1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het

moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 en 3

bepaalde.

2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:

- vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is

overeengekomen, dat de verkoper het gekochte zal vervoeren;

- vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is

overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;

- indien een derde voor het vervoer zal zorgen, draagt degene, die de transportkosten

betaalt, het risico tijdens het vervoer tot het moment van aflevering op het bedrijf

van de koper.

Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert,

staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.

3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde zijn rozen (behalve onderstammen en uit zaad gekweekte

rozen) en Clematis leverbaar na 1 december voor risico van de koper, tenzij deze planten voor

25 november zijn afgeroepen en op 1 december nog niet geleverd zijn.

Dit lid is echter niet van toepassing, indien is overeengekomen dat in het voorjaar zal worden

afgeleverd.

HOOFDSTUK IX: BETALING

Artikel 13

1. Bepalingen voor Nederland met uitzondering van het district Boskoop

a. De verkoper heeft de keuze direct na levering van de planten of op maandnota te

factureren. De keuze tussen beide mogelijkheden moet één maal per seizoen worden

gemaakt. De wijze van de eerste facturering is bepalend.

b. Indien voor facturering direct na aflevering is gekozen, dienen de geleverde planten

binnen 45 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

c. Indien voor facturering op maandnota is gekozen, dient de factuur vóór de tiende dag,

volgend op de maand van levering, te zijn ingediend.

d. De maandnota dient binnen 45 dagen na de eerste dag van de maand, volgend op de

maand van levering, betaald te zijn, met uitzondering van de leveringen gedaan in de

maanden maart en april.

De leveringen in de laatst genoemde maanden dienen binnen 60 dagen na de eerste dag

van de maand, volgend op de maand van levering, betaald te zijn.

e. De maandnota die ná de tiende dag, volgend op de maand van levering (dus te laat), is

ingediend, dient betaald te zijn binnen 45 dagen na de eerste dag van de maand,

volgend op de maand, waarin de nota is verzonden.

f. Bij niet-tijdige betaling is de verkoper gerechtigd van de koper betaling te vorderen van

rente vanaf de vervaldag zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

g. Het rentepercentage als bedoeld in lid f. wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad voor

de Boomkwekerij.

2. Bepalingen voor het district Boskoop

a. De verkoper kan uitsluitend op maandnota factureren.

b. De maandnota dient vóór de tiende dag, volgend op de maand van levering, te zijn

ingediend.

c. De maandnota, dient binnen 45 dagen na de eerste dag van de maand, volgend op de

maand van levering, betaald te zijn, met uitzondering van de leveringen gedaan in de

maanden maart en april. De leveringen in de laatst genoemde maanden dienen binnen

60 dagen na de eerste dag van de maand, volgend op de maand van levering, betaald te

worden.

d. De maandnota die ná de tiende dag, volgend op de maand van levering (dus te laat) is

ingediend, dient betaald te zijn binnen 45 dagen na de eerste dag van de maand,

volgend op de maand, waarin de nota is verzonden.

e. Indien bij de afroep van planten, die in de periode van 15 november tot en met 31

december zijn afgeleverd, uitdrukkelijk is medegedeeld dat deze planten voor

voorjaarslevering bestemd zijn en derhalve zullen worden opgekuild, dan wel

opgeslagen in een koelhuis, zullen de factuur- en betalingsregels gelden als waren deze

planten geleverd in de maand maart.

f. Bij niet-tijdige betaling is de verkoper gerechtigd van de koper betaling te vorderen van

rente vanaf de vervaldag zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

g. Het rentepercentage als bedoeld in lid f. wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad voor

de Boomkwekerij.

3. Algemeen geldende bepalingen

a. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in

redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt

om de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te

brengen. Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke

kosten, die aan de invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.

b. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is

nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten. Zolang de geleverde

planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper geacht deze planten

uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet vervreemden, verpanden,

in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht hierop vestigen. Koper is

voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde

planten door derden beslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die

planten worden genomen.

c. Indien de koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde

planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke

zekerheid voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld.

Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe

koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct

te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld.

Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het

recht lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten,

alles onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op

de koper te verhalen.

d. In afwijking van het hiervoor in de leden 1 en 2 ten aanzien van de vervaldagen van

financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen

zonder dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in

staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, het beheer

over zijn goederen verliest, overlijdt, zijn onderneming beëindigt of overdraagt, dan

wel, indien de koper een rechtspersoon is, zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.

HOOFDSTUK X: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei of bloei van de geleverde

planten.

2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten, onderstammen

of gebruikte onderstammen.

Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis van soortechtheid is voldaan, wordt de koopsom,

die al dan niet betaald is, gecrediteerd en wordt daarenboven een schadevergoeding van 50%

van de koopsom betaald, vermeerderd met de gemaakte vrachtkosten.

3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten, onderstammen of gebruikte

onderstammen sprake is van grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden

heeft, aantoonbaar groter is dan het in lid 2 bedoelde bedrag, kan de koper een hogere

schadevergoeding eisen.

4. Indien gewenst, moeten de niet-soortechte planten aan de verkoper ter beschikking worden

gesteld op kosten van de verkoper.

5. Verborgen winterschade dient terstond na constatering door koper aan verkoper schriftelijk te

worden gemeld. Koper en verkoper dienen zo spoedig mogelijk een billijke regeling te treffen.

Het bedrag van de schade zal ten hoogste de overeengekomen verkoopprijs bedragen.

Artikel 15

1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór de aflevering blijkt, dat de gekochte

partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze zijn

vastgesteld en gepubliceerd door de Sectie Kwaliteitsnormering of zoals deze overeengekomen

zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is de verkoper verplicht

hiervan ten spoedigste, doch uiterlijk aan het eind van het groeiseizoen, mededeling te doen

aan de koper.

2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen

kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan niet tijdig

melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder

ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.

3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen

voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan niet tijdig melding is gemaakt

conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de gehele partij zonder ingebrekestelling

en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden of, na voorafgaande

schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van sorteren aan de verkoper in rekening

brengen.

Desgewenst kan de koper van de verkoper verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.

4. De koper is gehouden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde bericht, de

verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of gedeeltelijk wil

handhaven.

De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te worden, totdat de verkoper de

bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.

5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen

kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de koper

het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding

daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.

Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen

kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar de

verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het recht

om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met

schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.

Artikel 16

1. Planten die zijn afgekeurd door een keuringsinstelling wegens aanwezigheid van ziekten of

schadelijke insecten of beschadiging ten gevolge hiervan, moeten ter keuze van de koper

worden teruggegeven of ter beschikking van de verkoper worden gesteld. De verkoper dient

hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.

2. De kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de verkoper.

HOOFDSTUK XI: RECLAME

Artikel 17

1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke

zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 6 werkdagen na de

aflevering. De datum van het poststempel of de fax is hierbij bepalend.

2. Klachten over planten die blijkens de kaart of fax voor winterwerk zijn afgeroepen, mogen, in

afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen

15 werkdagen na de aflevering. Deze bepaling geldt uitsluitend voor district Boskoop.

3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.

4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen

gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens

bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven.

Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij

de verkoper hem tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te

zijner beschikking te houden.

De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld

wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de

planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.

5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook

uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel

mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.

6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de

periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

HOOFDSTUK XII: ANNULERING

Artikel 18

1. Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd is

voor export naar een zeker land, en de export naar dat land geen doorgang kan vinden door

overheidsmaatregelen van algemene aard, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit

voortvloeiend, of stakingen van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale

onmogelijk is, heeft de koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende

termijnen:

a. 2 maanden, indien vorenbedoelde omstandigheden bekend zijn geworden in de

periode 1 mei tot 1 oktober;

b. 1 maand, indien vorenbedoelde omstandigheden bekend zijn geworden in de periode 1

oktober tot 15 december;

c. 2 weken, indien vorenbedoelde omstandigheden bekend zijn geworden in de periode 1

januari tot 1 april.

In de periode van 15 december tot 1 januari mogen koopovereenkomsten voor herfstlevering

en van 1 april tot 1 mei voor voorjaarslevering niet geannuleerd worden.

2. Maakt de koper van genoemd recht gebruik, dan heeft de verkoper het recht schadeloosstelling

te eisen in de vorm van betaling van:

- 15% van de overeengekomen koopsom ingeval van annuleren vóór februari van enig

seizoen;

- 35% van de overeengekomen koopsom ingeval van annuleren in de periode 1 februari tot 1

maart;

- 50% van de overeengekomen koopsom ingeval van annuleren op of na 1

maart van enig seizoen.

3. De koper dient van zijn besluit tot annulering schriftelijk en aangetekend kennis te geven. In dit

schrijven moet de datum vermeld worden waarop de omstandigheden, zoals bedoeld in lid 1,

zijn ontstaan.

HOOFDSTUK XIII: GESCHILLEN

Artikel 19

1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als geschil worden beschouwd,

met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn,

de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden zelf, worden beslecht

bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij volgens het

van deze voorwaarden deel uitmakende Reglement.

In afwijking van het voorgaande geldt, dat wanneer geschillen bestaan tussen in het district

Boskoop gevestigde partijen, deze steeds in eerste instantie moeten worden beslecht door het

Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.

2. Van uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, kunnen

partijen binnen één maand na dato schriftelijk beroep aantekenen bij het Nederlands

Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.

3. Indien er een geschil is ontstaan door een afkeuring (niet goedkeuring) van een

keuringsinstelling, dient de koper hiervan een schriftelijke verklaring aan het betrokken

scheidsgerecht te overleggen.

HOOFDSTUK XIV: SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden

aangehaald onder de titel van: HBN 1994.

2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn op 10 juni 1994 gedeponeerd ter Griffie van de

Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op

overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 1994.

REGLEMENT

VAN HET SCHEIDSGERECHT

VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Artikel 1

Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangende

voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Het scheidsgerecht wordt bijgestaan door een

secretaris, respectievelijk een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 2

De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers

benoemen elk drie leden en drie plaatsvervangende leden.

De leden en plaatsvervangende leden van het scheidsgerecht worden gekozen voor de tijd van vier

jaren en zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3

De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers

benoemen in onderling overleg de voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te

bezitten. De secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden

eveneens door de besturen van bovengenoemde organisaties in onderling overleg benoemd.

Zowel de voorzitter, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris

worden voor de duur van één jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

Het secretariaat van het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is gevestigd aan de Jan

van Nassaustraat 50, 2596 BV 's-Gravenhage.

Artikel 4

Naast de leden van het scheidsgerecht worden adviseurs aangewezen. Deze adviseurs zijn

deskundigen op het gebied van de boomkwekerij aan wie door het scheidsgerecht advies kan

worden gevraagd.

De aanstelling van de adviseurs geschiedt door het scheidsgerecht.

Artikel 5

De partij, die een uitspraak van het scheidsgerecht in een geschil vordert, geeft daarvan schriftelijk

kennis aan het secretariaat van het scheidsgerecht.

Elke arbitrage-aanvraag dient te bevatten:

a. naam en adres van beide partijen

b. nauwkeurige opgave van de feiten waarop de aanvrager zijn vordering baseert

c. duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert.

Bij de aanvraag, die door de aanvrager moet zijn ondertekend, dienen te worden gevoegd alle

stukken die op het geschil betrekking hebben, zoals koopbriefjes, orderbevestigingen en correspondentie.

Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops

Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij wordt de beslissing van dit scheidsgerecht overgelegd.

Een zaak is aanhangig op de dag dat de secretaris de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in de

eerste alinea, ontvangt.

Artikel 6

Na ontvangst van de arbitrage-aanvraag, respectievelijk het instellen van een tegenvordering stelt de

secretaris het bedrag vast, dat de aanvrager, respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering

instelt, als voorschot en zo nodig als aanvullend voorschot ter bestrijding van de te verwachten

arbitragekosten binnen een door de secretaris te bepalen termijn dient te betalen.

Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn kan de arbitrage-aanvraag, respectievelijk

de ingestelde tegenvordering worden geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 7

De secretaris zendt onmiddellijk na de ontvangst van de in het vorige artikel genoemde stukken een

afschrift hiervan aan de tegenpartij en stelt deze in de gelegenheid binnen drie weken een

verweerschrift in te dienen.

Artikel 8

Wanneer de voorzitter na overleg met de secretaris van oordeel is, dat voor de afdoening van een

geschil geen bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, kan hij als

alleensprekend arbiter in tegenwoordigheid van de secretaris het geschil berechten na partijen in de

gelegenheid te hebben gesteld de zaak mondeling toe te lichten.

Tegen deze uitspraak van de voorzitter kan degene, die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is

gesteld, in beroep komen bij gemotiveerd bezwaarschrift bij de Meervoudige Kamer van het

Scheidsgerecht binnen twee weken nadat de uitspraak te zijner kennis is gebracht.

Artikel 9

De Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht bestaat uit de voorzitter of de plaatsvervangend

voorzitter en twee leden. Deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen.

Indien de voorzitter dit in verband met de aard van het geschil nodig acht kan hij bepalen, dat voor

een bepaald geschil de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht uit de voorzitter en vier leden

zal bestaan. Ook deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. In geval van

ontstentenis van leden wijst de voorzitter zo nodig plaatsvervangende leden aan.

Artikel 10

Indien de voorzitter van oordeel is, dat bijzondere deskundigheid op het gebied van de

boomkwekerij is vereist, zal hij na overleg met de secretaris twee adviseurs aanwijzen om een

advies over het geschil uit te brengen.

Indien de adviseurs geen overeenstemming over het uit te brengen advies

kunnen bereiken, zullen zij een derde adviseur kunnen verzoeken om tezamen met hen advies uit te

brengen in welk geval het advies wordt opgesteld naar het gevoelen van de me

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »